Химия и опазване околната среда за 12. клас. Профилирана подготовка - М. Георгиев, Г. Нейков и др.

Химия и опазване околната среда за 12. клас. Профилирана подготовка
Автор: М. Георгиев, Г. Нейков и др.
Обем: 460 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Булвест 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-08-07
Нашата цена: 13.10 лв
 

Настоящото помагало по химия и опазване на околната среда за 12. клас, предназначено за профилирана подготовка по природни науки, е първото по рода си в нашето средно училище след въвеждане на 12-класно обучение. То е написано на базата на учебна програма, разработена и утвърдена от Министерството на образованието и науката, и е посветено главно на органичната химия. Включени са обаче и раздели и теми, които традиционно не влизат в предмета на органичната химия. На първо място това е разделът „Физикохимични системи", чието естествено място е в учебника за 11. клас, където се разглеждат подобни теми. Въпроси като „Химия и хранене", „Лекарства и лекарствени продукти" и „Горива", които обикновено не се засягат или се споменават бегло в органичната химия, тук са развити в самостоятелни теми. Така е според учебната програма. Извън нея сме включили отделни въпроси и термини, като хиралност и карбаниони, което е наложително. Не може да се говори за карбокатиони (включени в програмата), без да се засегнат дори накратко карбаниони, които играят немалка роля в органичната химия.
Първата важна характеристика на учебното помагало е неговият значителен обем поради големия брой часове, предвидени в програмата (108). Това дава възможност да се включат нови теми, невключвани досега в учебниците за 9. клас, а други, основни за органичната химия теми от 9. клас да се разширят значително. Всяка тема обаче е самостоятелно развита, а не просто допълнение към материала от 9. клас и това прави учебното помагало за 12. клас самостоятелно учебно пособие.
Втора важна особеност на настоящото учебно помагало е по-високото теоретично равнище. То е в съответствие с учебната програма и е съобразено с възрастовите възможности на учениците, които отговарят на досегашните студенти първи курс при 11 -класно средно образование. Учебният материал е съобразен с най-съвременното развитие на органичната химия. Въведени са нови термини и нови формулировки на доскоро употребявани термини и понятия и на някои неизползвани досега в средното училище.
Трета много съществена особеност е новият начин на структуриране на материала в отделните теми в съответствие със съвременните тенденции. Започва се с кратък увод, следва класификация и номенклатура, източници (природни и промишлени) за най-важните представители на даден клас съединения, структура и физични свойства, химични реакции, основни представители и тяхната употреба и значение. Следва кратко съдържание (озаглавено “Накратко") и ключови думи. Новост е въвеждането на задачи вътре в текста (за затвърдяване на току-що разгледан въпрос) и най-накрая - допълнителни задачи с постепенно повишена трудност. Съвсем ново (една съвременна тенденция) е рубриката „Поглед напред" - на база на изученото да се прогнозира решение и отговор на задачи от предстоящи за разглеждане теми, като се ползва аналогията като метод. В други случаи се посочват перспективите пред разглежданите в темата проблеми. Всичко това прави учебното помагало ново, оригинално и съвременно и се надяваме то да бъде възприето и оценено по достойнство в това отношение.