Местните имена в Поповско - Лиляна Димитрова-Тодорова

Местните имена в Поповско
Автор: Лиляна Димитрова-Тодорова
Обем: 694 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-08-07
Нашата цена: 10.75 лв
 

В тази книга е събран и научно интерпретиран богат исторически, археологически, краеведски, етнографски, фолклорен, езиков и топонимичен материал (7064 местни имена) от бившата Поповска околия (51 селища), която се намира в Североизточна България. Ономастичният материал е подложен на всестранен топонимичен анализ (фонетичен, морфологичен, словообразувателен, семантичен и етимологичен). Основна част в труда заема Речникът на топонимите в Поповско, който съдържа пълни данни за пространствената и географската характеристика на обектите. В него е дадено научно обяснение за произхода на всеки един топоним. В труда са направени важни изводи за етногенезиса на населението в Поповско. Топонимията на този богат в историческо, археологическо, езиково, етнографско и демографско отношение район свидетелства за древно славянобългарско население, както и за прабългарски и печенежко-кумански суперстрат в него.
Книгата е предназначена за езиковеди, историци, географи, етнографи, фолклористи, краеведи, както и за широката читателска публика.