История за 6. клас - Доц. д-р Румяна Кушева, доц. д-р Веселин Янчев, д-р Георги Стойчев, д-р Михаил Груев

История за 6. клас
Автор: Доц. д-р Румяна Кушева, доц. д-р Веселин Янчев, д-р Георги Стойчев, д-р Михаил Груев
Обем: 300 стр.
Формат в мм.: 190х280
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 23.06 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-999/08.08.2007г.

Структура на учебника
Учебникът покрива всички теми, проблеми и понятия от програмата на МОН. Съответства на целите за активно обучение и действено участие на учениците в процеса на усвояване на знанията и уменията. Подредбата на темите за нови знания следва стриктно списъка, приложен към програмата през 2006 г. Разработени са всички видове теми – 44 за нови знания, 5 за упражнения и 6 за преговор и обобщение (1 на материала от 5. клас и 5 към разделите). Тематичните единици са комплекс от неразривно обвързани компоненти – основен текст, изображения, писмени извори, речник, допълваща информация, въпроси и задачи. Разработени са на три страници.
Основният текст на уроците е ясен, прегледен и достъпен. Оптималният му обем и вътрешната му логика са гаранция за разбиране и успешно усвояване от учениците. В текста се открояват въведение, което осъществява връзка с предходната тема, изложение на учебната информация и заключение, представящо синтезирано из­водите и обобщенията.
Изображенията – цветни и черно-бели илюстрации, карти, схеми, хронологични таблици – са равностоен на текста източник на информация и обект на тълкуване чрез въпроси и задачи. Те изграждат представи и понятия, провокират съпреживяване.
Учебният речник улеснява разбирането на смисъла на информацията, като предлага кратко и достъпно обяснение на понятията от учебната програма и на някои необходими конкретноисторически термини.
Писмените исторически извори допълват и „оживяват“ картината на миналото. Въпросите и задачите за тълкуване на изворите – датиране, откриване на ключови думи, приемане или отхвърляне на твърдения, представяне на различни гледни точки – съдействат за формиране на умения за работа с писмени документи.
Рубриката „Повече за...“ разширява и допълва информацията за паметници на културното наследство, за европейския контекст на родната история, за бележити личности.
Въпросите и задачите са разработени като система на няколко равнища. Една част са пряко свързани с основния текст и се отнасят за факти, понятия, обобщения и заключения, а също и за планираните умения. Въпросите към източниците – карти, изображения, документи – дават възможност за проследяване на исторически явления и процеси в тяхната причинно-следствена зависимост.
Рубриката „Открий самостоятелно“ откроява евристичните задачи – за самостоятелен анализ на документи и изображения, за логическо съотнасяне, за проучване в интернет.

Уроците упражнения
Посветени са на различни страни от българското историческо битие в различно време: на културното наследство на Българското възраждане; на документи за българските земи и българите преди Освобождението, създадени от чужденци; на оформянето на София като политически и културен център на България след 1878 г.; на емблематични за българската история картини; на държавните гербове като символи на политическите системи. Те са с практическа насоченост и задават знания за дейности в техния алгоритъм. Спецификата им се изразява в „скрити“ технологични стъпки предписания, които учениците „откриват“ в процеса на осъществяване на дейностите – т.е. учениците се учат как да учат.

Темите за преговор, обобщение и контрол
Обособени са под рубриката Да обобщим и проверим какво знаем и можем към всеки раздел. Състоят се от синтезни обобщаващи текстове с хронологични опори и успоредно разположени въпроси и задачи на различни равнища. За самопроверка на постиженията