Учебник по домашна техника и икономика за 5. клас - В. Петров, Ж. Попова, Ц. Йолова

Учебник по домашна техника и икономика за 5. клас
Автор: В. Петров, Ж. Попова, Ц. Йолова
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-19
Нашата цена: 14.56 лв
 

В учебника са разработени 26 теми, гру- пирани в шест раздела, които съответстват на разделите от учебната програма на МОН – "Проектиране в дома", "Занаяти и съвременност", " Работа с материали", "Енергия и контрол на използването й", "Кулинарство", Природата в дома". С тях се реализира основната целна обучени- ето по домашна техника и икономика – изграждане на технологичната грамот- ност на ученика, убеденост в нейната необходимост и осигуряване на база за овладяване на систематичния курс по тех- нологии в 7. и 8. клас., който от своя стра- на развива основите на общата структура на технологичната компетентност. В тео- ретичната част на всяка от темите се из- ясняват знания, необходими за решаване на практическите задачи, с коита се изг- раждат технологичните умения на учени- ците. Любопитно са предложени незадъл- жителни за изучаване факти, които да разширят знанията и интереса на децата към предмета. За развиване на сръчности- те и за изграждане на умения след всеки урок са предложени практичекси задачи, някои от които могат да се рашават в клас, а други в домашни условия.

Богатото илюстриране прави учебника привлекателен.

В съответствие със съвременните условия на живот и с интереса на всяко дете към компютъра в края на всеки раздел има страничка Компютърът – моят помощник. В нея учениците и учителите ще намерят примери за използване на информационни технологии за решаване на задачи, свър- зани с разглежданите в съответния раздел проблеми. По такъв начин обучението по информационни технологии се интегрира с обучението по домашна техника и ико- номика. Към учебника ще бъде разрабо- тено учебно помагало с практически зада- чи.