Игри за концентрация. Образователно направление Игрова култура и пресъздаване. ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри -

Игри за концентрация. Образователно направление Игрова култура и пресъздаване. ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри
Автор:
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Летера"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-09-27
Нашата цена: 18.11 лв
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОРЕДИЦА
•ЛОГИКО ПРИМО•
Eдна от най-обичаните дидактични игри сред учениците в повече от 40 страни по света

Одобрена от МОМН със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Адаптираната версия на поредицата ЛОГИКО ПРИМО от шест образователни ядра е предназначена за деца в детски градини (5+), подготвителни групи и началните класове.

ЛОГИКО ПРИМО предлага разнообразни игрови възможности в следните области: възприятия, концентрация, боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, конкретна познавателна информация, осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии.
Структурата на програмите позволява децата да се занимават както сами, така и с партньор, и сами да определят избора и броя на картите. Задната страна на картите предлага възможност за самоконтрол и дава допълнителна помощ.
Представените ситуации могат да поставят начало на разнообразни разговори, например: На какво ще играем днес? Ходили ли сте на зоологическа градина? Ходили ли сте на село? Да броим заедно, искате ли?
С помощта на илюстрациите децата могат да разкажат свои собствени истории, могат да дадат имена на изобразените деца и предмети, да назовават цветове, да правят сравнения, да установяват промени или взаимовръзки и така да преобразуват визуалните впечатления в реч. По този начин по пътя на играта ЛОГИКО ПРИМО непринудено допринася и за речевото развитие на децата.
ЛОГИКО ПРИМО подтиква децата да разговарят помежду си, като например си подават рамката и си задават въпроса Къде се намира кончето? Следващото дете от групата отговаря на въпроса, избутва пула на правилното място и подава рамката нататък с нов въпрос.
В процеса на разговор се създават модели на изречения, например: Лиза подарява на Иван количка. А Петър има ли количка? Да, но неговата е зелена. Така работата с ЛОГИКО ПРИМО се разнообразява и оживява.
Определени задачи могат да станат повод и за допълнителни дейности, например: Построй и ти такава кула. Нарисувай любимото си животно. Да поиграем на зарчета.
ЛОГИКО ПРИМО е сполучливо насочена към езиковата ориентация на децата, особено при затвърждаването на изречения-образци, изобразени звукове и звукови връзки, поощрява ги да участват в комуникация.
ЛОГИКО ПРИМО подпомага отстраняването и на речеви нарушения при децата, най-вече чрез затвърждаване на речеви модели, упражняване на определени звуци и звукосъчетания.
ЛОГИКО ПРИМО способства за реализация на учебното съдържание в предучилищната възраст по образователни направления, упражненията в отделните серии са съобразени с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Образователно направление ИГРОВА КУЛТУРА И ПРЕСЪЗДАВАНЕ
Съдържанието на серията упражнения „Логически игри” и „Игри за концентрация” е интегрирано с другите образователни направления. От една страна, има образователен характер – свързано е с очаквани резултати, а от друга, е съобразено с тенденциите в развитието на съвременните деца – свободния дух на интерпретацията и отворената инициатива към играта. По пътя на логиката и концентрацията върху задачите от упражненията у децата се формират умения
• за обединяване около съвместни игрови замисли и проекти за пресъздаването им;
• за моделиране на житейски ситуации;
• за откриване на правилната последователност;
• за ориентация в пространството;
• за откриване на времева последователност, за разпознаване на редица от хора от променена перспектива, за логическо съотнасяне.
Създава се нагласа за свободно и инициативно представяне и игрово изразяване. Упражнява се способността за изменение на собствена гледна точка, за изразяване на игрови опит от различни позиции – организатор и участник.
Въвлечени в игрова комуникативна среда, децата
• решават проблемни ситуации;
• придобиват увереност в собствените си сили;
• учат се на приятелски взаимоотношения.