Количества и числа. Образователно направление Математика. ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри -

Количества и числа. Образователно направление Математика. ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри
Автор:
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Летера"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-09-28
Нашата цена: 18.11 лв
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОРЕДИЦА
•ЛОГИКО ПРИМО•
Eдна от най-обичаните дидактични игри сред учениците в повече от 40 страни по света

Одобрена от МОМН със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Адаптираната версия на поредицата ЛОГИКО ПРИМО от шест образователни ядра е предназначена за деца в детски градини (5+), подготвителни групи и началните класове.

ЛОГИКО ПРИМО предлага разнообразни игрови възможности в следните области: възприятия, концентрация, боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, конкретна познавателна информация, осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии.
Структурата на програмите позволява децата да се занимават както сами, така и с партньор, и сами да определят избора и броя на картите. Задната страна на картите предлага възможност за самоконтрол и дава допълнителна помощ.
Представените ситуации могат да поставят начало на разнообразни разговори, например: На какво ще играем днес? Ходили ли сте на зоологическа градина? Ходили ли сте на село? Да броим заедно, искате ли?
С помощта на илюстрациите децата могат да разкажат свои собствени истории, могат да дадат имена на изобразените деца и предмети, да назовават цветове, да правят сравнения, да установяват промени или взаимовръзки и така да преобразуват визуалните впечатления в реч. По този начин по пътя на играта ЛОГИКО ПРИМО непринудено допринася и за речевото развитие на децата.
ЛОГИКО ПРИМО подтиква децата да разговарят помежду си, като например си подават рамката и си задават въпроса Къде се намира кончето? Следващото дете от групата отговаря на въпроса, избутва пула на правилното място и подава рамката нататък с нов въпрос.
В процеса на разговор се създават модели на изречения, например: Лиза подарява на Иван количка. А Петър има ли количка? Да, но неговата е зелена. Така работата с ЛОГИКО ПРИМО се разнообразява и оживява.
Определени задачи могат да станат повод и за допълнителни дейности, например: Построй и ти такава кула. Нарисувай любимото си животно. Да поиграем на зарчета.
ЛОГИКО ПРИМО е сполучливо насочена към езиковата ориентация на децата, особено при затвърждаването на изречения-образци, изобразени звукове и звукови връзки, поощрява ги да участват в комуникация.
ЛОГИКО ПРИМО подпомага отстраняването и на речеви нарушения при децата, най-вече чрез затвърждаване на речеви модели, упражняване на определени звуци и звукосъчетания.
ЛОГИКО ПРИМО способства за реализация на учебното съдържание в предучилищната възраст по образователни направления, упражненията в отделните серии са съобразени с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Образователно направление МАТЕМАТИКА
Чрез заложените модели в ситуациите по математика се подпомага математическата подготовка в подготвителната група (6–7 години). По нетрадиционен начин с помощта на серията от упражнения „Количества и числа” и
„Открий и комбинирай” у децата се формират следните умения:
• свързване на количество от предмети със съответното число;
• сравняване на числа или количества от предмети;
• формиране на понятията „по-малко” (по-голямо, толкова, колкото);
• броене и сравняване на равни количества;
• подреждане във възходящ и низходящ ред;
• определяне мястото на обект чрез поредно броене;
• възпроизвеждане на количество по знаков белег;
• определяне на предходно и следващо число;
• моделиране на числова редица;
• конструиране на предмети от еднакви елементи;
• откриване на липсващия елемент в пъзел;
• довършване на редица;
• откриване на сходства и различия в редица от предмети;
• подреждане на картини във времева и логическа последователност.
Това провокира мотивацията на детето за активно участие в образователния процес. Картинните задачи стимулират развитието на нагледно-образната и логическата форма на мислене на детето, помагат му да се ориентира в пространството. Действията събиране, изваждане, групиране, сравняване са увлекателни занимателни игри, а усвояването на нови знания става неусетно.
По пътя на играта непринудено се формират елементарни математически представи и се осмислят основни математически отношения между обекти и явления в нагледно-практически план:
• представи за числата от 1 до 10;
• отношенията им в числова редица;
• представи за графични знаци.