Във фермата. Образователно направление Природен свят. ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри -

Във фермата. Образователно направление Природен свят. ЛОГИКО ПРИМО - дидактични игри
Автор:
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Летера"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-09-28
Нашата цена: 18.11 лв
 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОРЕДИЦА
•ЛОГИКО ПРИМО•
Eдна от най-обичаните дидактични игри сред учениците в повече от 40 страни по света

Одобрена от МОМН със Заповед № РД 09-240/06.03.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката

Адаптираната версия на поредицата ЛОГИКО ПРИМО от шест образователни ядра е предназначена за деца в детски градини (5+), подготвителни групи и началните класове.

ЛОГИКО ПРИМО предлага разнообразни игрови възможности в следните области: възприятия, концентрация, боравене с количества и цветове, ориентация в пространството, разширяване на езиковите възможности, конкретна познавателна информация, осъзнаване на логически взаимовръзки чрез съпоставяне и търсене на аналогии.
Структурата на програмите позволява децата да се занимават както сами, така и с партньор, и сами да определят избора и броя на картите. Задната страна на картите предлага възможност за самоконтрол и дава допълнителна помощ.
Представените ситуации могат да поставят начало на разнообразни разговори, например: На какво ще играем днес? Ходили ли сте на зоологическа градина? Ходили ли сте на село? Да броим заедно, искате ли?
С помощта на илюстрациите децата могат да разкажат свои собствени истории, могат да дадат имена на изобразените деца и предмети, да назовават цветове, да правят сравнения, да установяват промени или взаимовръзки и така да преобразуват визуалните впечатления в реч. По този начин по пътя на играта ЛОГИКО ПРИМО непринудено допринася и за речевото развитие на децата.
ЛОГИКО ПРИМО подтиква децата да разговарят помежду си, като например си подават рамката и си задават въпроса Къде се намира кончето? Следващото дете от групата отговаря на въпроса, избутва пула на правилното място и подава рамката нататък с нов въпрос.
В процеса на разговор се създават модели на изречения, например: Лиза подарява на Иван количка. А Петър има ли количка? Да, но неговата е зелена. Така работата с ЛОГИКО ПРИМО се разнообразява и оживява.
Определени задачи могат да станат повод и за допълнителни дейности, например: Построй и ти такава кула. Нарисувай любимото си животно. Да поиграем на зарчета.
ЛОГИКО ПРИМО е сполучливо насочена към езиковата ориентация на децата, особено при затвърждаването на изречения-образци, изобразени звукове и звукови връзки, поощрява ги да участват в комуникация.
ЛОГИКО ПРИМО подпомага отстраняването и на речеви нарушения при децата, най-вече чрез затвърждаване на речеви модели, упражняване на определени звуци и звукосъчетания.
ЛОГИКО ПРИМО способства за реализация на учебното съдържание в предучилищната възраст по образователни направления, упражненията в отделните серии са съобразени с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

Образователно направление ПРИРОДЕН СВЯТ
Подпомага се овладяването на системата от общи представи за природни обекти в подготвителната група. Основното послание е опознаване на природата около нас.
С помощта на серията от упражнения „Във фермата” и „В зоопарка”
• се поставят основите на екологичната култура на детето:
• изгражда се положително отношение към природата – жива и нежива;
• усвояват се знания за нея;
• формира се екологично мислене и съзнание.
Децата се учат да взаимодействат с природата по забавен и интригуващ начин. У тях се формират умения:
• за сравняване и наблюдаване признаци и поведение на животни и техните поведенчески реакции през деня и нощта;
• за диференциране на поведенчески прояви – начин на придвижване и хранене;
• за осъзнаване на връзки и зависимости – промяна на живота в близката среда през сезоните за осмисляне на грижите на човека за животните през различните сезони.
По пътя на играта непринудено се провокира любопитството и любознателността на децата и се формират основни представи за:
• моделиране на животни и тяхната структура;
• растежа на животните и правото им на съществуване.
Успоредно с това се осъществява връзка с направления „Математика” и „Игрова култура и пресъздаване”.