Конституционно право. Четвърто допълнено и преработено издание - Емилия Друмева

Конституционно право. Четвърто допълнено и преработено издание
Автор: Емилия Друмева
Обем: 792 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Сиела"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2013-11-15
Нашата цена: 34.40 лв
 

Сегашното 4-то издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.
От предишното издание (2008 г.), допечатвано и изчерпано, ни делят 5 години. През това време в страната се проведоха парламен- тарни избори (редовни и предсрочни), президентски и местни избори, както и избори за европейски депутати; изборното право получи ко- дификация, натрупа практика, но и нерешени проблеми – накратко, де- мократичната държава се възпроизвежда.
Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива.
Има новости и в Съдебната власт (Юдикативата): появи се нов „стълб“ в структурата на съдебната система – специализираните на- казателни съдилища и прокуратури, с полагащо се място в книгата. От- делено е внимание и на присъщата за държава членка на Европейския съюз правна фигура на преюдициалното запитване и нейните консти- туционни аспекти.
Но има и друго, което продължава и сега – недостатъчно знание, уважение и защита за правата и свободите на хората, дефицит на пътища и механизми, по които правата да се отстояват както срещу неканена намеса на държавата в личната сфера, така и за реално право на труд, на социално и на здравно осигуряване, на чиста околна среда – права, за чието осъществяване държавата трябва да се ангажира и допринася.
Тази констатация за продължаващ дефицит в защитата на граждан- ските права и свободи ме насърчи в това 4-то издание да отделя вни- мание към конституционно защитеното съдържание на отделните права и свободи, вкл. допустимите пробиви и ограничения, с което по- следният (17-и) раздел на книгата предметно е значително разширен.
Проблемите, регулирани от конституционното право, поставят за- дачи на държавата, на обществото, но и на всеки един от нас. Надявам се, че с настоящето 4-то издание отговорите за решаването им ще са по-ясни.

Октомври 2013 г. Проф. д-р Емилия Друмева