Нормотворческата дейност на Временното руско управление в България (1877-1879) - Мария Г. Манолова

Нормотворческата дейност на Временното руско управление в България (1877-1879)
Автор: Мария Г. Манолова
Обем: 208 стр.
Формат в мм.: 165х230
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2003-03-05
Нашата цена: 7.74 лв
 

Задачата на изследването е на основата на съществуващите документи и материали да се проследи и правно да се анализира конкретната дейност на Временното руско управление при създаването институциите на Третата българска държава. Това налага да бъдат изследвани началните действия на руското управление при организирането на държавните институции, промените, които те претърпяват поради външнополитически влияния и борби, както и поради стремежа за по-пълно съобразяване с местните особености и изисквания, и да се посочи техният завършен вид такъв, какъвто им бе даден от дейците на руската гражданска власт непосредствено преди оттеглянето й от България. Така очертаната задача изисква да се пристъпи към едно по-подробно изследване на нормативния материал от този период. Това е още по-наложително, като се има предвид, че макар и да съществува богата литература за руската власт в България през време на войната от 1877-1878 г. и след това, въпросите около конкретната дейност на тази власт по създаването на българската държавна организация са слабо застъпени, тъй като повечето от изследванията имат за предмет изясняването на най-важните моменти на дипломатическата история на Руско-турската война и определянето на основните насоки на провеждания от Русия политически курс на Балканите.

Настоящото изследване, което по своята същност е правноисторическо, има за цел да запълни тази празнота, като анализира дейността на руските администратори и държавници при изграждането с помощта на българите на основните отрасли на българския държавен апарат. За да се избягнат каквито и да е повторения, от вниманието на авторката съзнателно са отпаднали някои въпроси, отнасящи се до дейността на Временното руско управление, по които има подробни и задълбочени изследвания, и защото включването им би разширило извънредно много настоящата работа. Такъв е случаят с провежданата от руското управление политика по аграрния и бежанския въпрос (само скициран в труда), както и въпроса за ролята на Временното руско управление при изработването на проекта за първата българска конституция - Търновската - на Княжество България и на Органическия устав на Източна Румелия - проблеми, на които авторката на този труд е посветила отделни монографични изследвания.