Енциклопедичен справочник по съдебна медицина - Стойчо Раданов, Петко Лисаев

Енциклопедичен справочник по съдебна медицина
Автор: Стойчо Раданов, Петко Лисаев
Обем: 510 стр.
Формат в мм.: 210х260
Издател: ИК "Сиела"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2004-01-26
Нашата цена: 24.94 лв
 

Съдебната медицина е интердисциплинарна и мултидисциплинарна наука, чието предназначение е да подпомага правораздаването. От една страна, тя е органически свързана с останалите медицински дисциплини (особено с анатомията, физиологията, патологията, токсикологията, акушерството и гинекологията, имунохематологията, психиатрията, респ. съдебната психиатрия и др.), с някои биологични науки (биология, антропология, морфология, генетика, молекулярна биология и др.) и с науки за неживата природа (физика, химия и др.), а от друга, тя е в най-тясна връзка с правните науки (наказателното и наказателно-процесуалното право, гражданското и гражданско-процесуалното право, криминалистиката и криминологията) и правната практика, която обслужва. Водещи за съдебната медицина при изучаването и разработването на медицински и биологични въпроси са нуждите на наказателния и гражданския процес. Връзката на съдебната медицина с много медицински, биологични и немедицински дисциплини дава отражение както на използваната терминология, така и върху съдържанието й.
Извършването на различните видове съдебномедицински експертизи от лекаря-експерт, тяхното тълкуване и оценяване от правника е невъзможно без задълбоченото познаване същността, съдържанието и съвременните възможности на съдебномедицинската наука и практика.
Справочникът съдържа информация по въпросите на съдебната медицина и граничните й области. Той дава възможност за бърза справка относно особеностите на отделните видове медицински, респ. съдебномедицински експертизи (методика, средства и начин на извършване, основни задачи), доказателственото значение на експертизата, както и информация по теми, понятия и техните термини, фразеологични (терминологични) словосъчетания, синоними, признаци (симптоми) и синдроми, свързани с теорията и практиката на съдебната медицина и нейните гранични области. Дадени са и правни термини и словосъчетания, които да са от полза за лекарите с обща медицинска и специална подготовка при изготвяне на съдебномедицинските експертизи. Включените в справочника термини са описани не само от езикова гледна точка (етимология, изписване на латински език), но и от гледна точка на тълкуването, съдържанието и обема на съответните понятия. Нозологичните единици са разгледани по отношение на етиология, механизъм на възникване, патогенеза, клинични прояви, патоморфологични признаци и необходимите изследвания за поставяне на съдебномедицинската диагноза и решаване на основните задачи на експертизата. Посочени са и особеностите на огледа на трупа на мястото на намирането му и произшествието при различните видове смърт. Включена е информация за най-новите направления и постижения в съдебномедицинската експертна дейност — ДНК-анализ, биофизически и технически методи на изследване, както за доказване на биологични следи по веществени доказателства и установяване на техния индивидуален произход, също така и за определяне груповата принадлежност и идентификация на предметите, респ. оръжията, с които са причинени уврежданията.