Въпроси на културологията - В. Кунчев, И. Стефанов, Л. Антонов

Въпроси на културологията
Автор: В. Кунчев, И. Стефанов, Л. Антонов
Обем: 175 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-10-17
Нашата цена: 6.88 лв
 

В настоящото издание са разработени някои дискусионни теми на културологията. Книгата е предназначена за студентите, които изучават специалността културология, но ще задоволи интереса и на всички читатели, които се интересуват от въпросите на културата.
Авторите са изследвали на съвременно научно равнище актуални теми. Те съчетават учебното знание със самостоятелни проучвания. Ето защо любознателният читател ще намери във всяка глава не само събрана информация, но и интерпретациите на авторите, които са дългогодишни преподаватели по културология във висши училища.
Съдържанието на книгата включва десет глави. Изложението започва с разработване на по-общи въпроси на културологията, каквито са изясняване на понятието култура в историческа перспектива, на термина цивилизация и неговата връзка с културата. Известно е, че тези теми са твърде дискусионни и в науката съществуват множество теории и определения на двете понятия.
В следващите раздели на книгата предмет на изследване са отделни културни феномени, каквито са: художествена култура, политическа култура, религиозна култура, нравствена култура, масова култура, науката като културно явление, образованието като културна институция и субкултура. Всички те оформят морфологичната структура на културата.
Интересното е, че някои теми като религиозната, политическата, масовата култура, науката, образованието се интерпретират от гледището на културологията, т. е. като специфични културни явления, самостоятелни сфери за създаване, разпространение и усвояване на културни ценности.
Отделните теми са разработени в самостоятелни глави, всяка от тях има обособени раздели. И завършват с въпроси за дискусии и семинарни упражнения и речник на използваните термини. Посочена е препоръчителна литература, която е използвана от авторите за написване на текстовете.
Нека да се има предвид, че тази книга има теоретичен характер, а това означава, че в нея превес има анализът, а не толкова описанието на факти и явления.
Издателят