Вътрешни незаразни болести на домашните животни - Йордан Николов, Петко Петков, Георги Георгиев

Вътрешни незаразни болести на домашните животни
Автор: Йордан Николов, Петко Петков, Георги Георгиев
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-12-26
Нашата цена: 8.19 лв
 


В учебника по вътрешни незаразни болести на домашните живот-ни се разглеждат основните нозологични единици, които са характер-ни за съвременния етап на развитие на животновъдството. Описват се симптомите и патогенезата на някои нови заболявания. Разработени са профилактични програми, които ветеринарният техник трябва да поз-нава като първи помощник на ветеринарния лекар.
Ветеринарният техник трябва да бъде запознат с основните вете-ринарномедицински мероприятия, за да ги прилага в животновъдните ферми, в личното стопанство и за лечение на домашните любимци. За ефективността на ветеринарномедицинските мероприятия, за тяхното осъществяване са необходими преди всичко задълбочени знания в об-ластта на специалната патология и терапия, владеене на диагностич-ните методи, точни наблюдения и изследвания, натрупване на собствен опит.
В учебника са описани и всички незаразни болести по домашните животни. Прегледно е разпределен, като болестите са групирани по от-делните органи и системи в организма на животните. Особено внима-ние е обърнато на болестите на нарушената обмяна на веществата, на нервната система, на пикочните органи и др. Подробно са описани и недоимъчните болести - авитаминози, микро- и макроелементози, ве-теринарната токсикология, раздели, свързани с опазване на околната среда и др.
Учебникът е предназначен за учениците от професионалните гимназии по ветеринарна медицина. Същият може да се ползва и от ветеринарни специалисти в практиката и други селскостопански спе-циалисти.
Учебникът е написан съгласно утвърдената програма на Минис-терството на образованието и науката през 2002 г. по специалност ветери-нарна медицина, профил 01 - ветеринарен техник.
От авторите