Конструиране на мебели, врати и прозорци - Георги Кючуков

Конструиране на мебели, врати и прозорци
Автор: Георги Кючуков
Обем: 309 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-12-26
Нашата цена: 12.65 лв
 

Съвременната мебел е достъпна до масовия потребител. Тя се отличава на първа позиция с голяма функционалност, което, казано накратко, означава максимална практическа пригодност в условията на нейната употреба. Това се осигурява чрез стриктно спазване на функционалните размери, избора на най-подходящите материали, оптимизиране на конструкцията на базата на необходимата якост, формоустойчивост, трайност и устойчивост при експло-атация, точност на изработката и изящно оформление на външния вид на мебелите.
На втора позиция съвременната мебел се отличава с приложението на нови по-висококачествени и по-ефективни материали като плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна, композирана масивна дървесина, слоеста дървесина, естествени и изкуствени фурнири, синтетични облицовачни материали с готов ефект на повърхнините като ламинати, декоративни и кант фолиа, функционален и естетичен мебелен обков, синтетични лепила и декоративно-защитни лакови покрития с подобрени конструкционни, техноло-гични и екологични свойства.
На трета позиция съвременната мебел се отличава с голямата си технологичност, основаваща се на внедряването в технологията на нови машини и съоражения, осигуряващи по-висококачествена и същевременно с по-малко разход на труд механизирана и автоматизирана обработка.
Забелязват се и тенденции на ренесанс на производството на изящна мебел от масивна дървесина, която, макар и по-скъпа, е търсена заради по-добрата екологичност и създаваният усет в потребителите за топлина и уют.
Производството на мебели при новите условия на динамично развиващи се дизайн, техника, материали и технологии изисква подобряване на профе-сионалната подготовка на проектанти, конструктори, технолози и произ-водители.
Задачата на настоящия учебник е да даде необходимите познания на учениците от професионалните гимназии по дървообработване и вътрешна архитектура в областта на проектирането и конструирането на мебелите и да подпомогне преподаванията на техните учители. Учебникът може да се ползва и от студентите от специалностите „Дървообработване и производство на мебели" и "Инженерен дизайн" от ЛТУ-София.
При изложението на съдържанието на основните въпроси от учебния материал авторът се е старал да отрази и резултатите от научно-изследователската работа на реномираните лаборатории в чужбина и у нас по пробле-мите на конструирането на мебели. Авторът ще бъде благодарен на всички читатели за направените от тях критични бележки и препоръки за подо-бряване на учебника.