Ветеринарна хирургия и ортопедия. Учебник за професионалните гимназии - К. Койчев, П. Стойчовски, Т. Станчева

Ветеринарна хирургия и ортопедия. Учебник за професионалните гимназии
Автор: К. Койчев, П. Стойчовски, Т. Станчева
Обем: 279 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Матком"
Мека подвързия
Дата на включване: 2004-12-26
Нашата цена: 7.28 лв
 

Настоящият учебник се явява като второ, преработе-но и допълнено издание на разработеното от същия ав-торски колектив учебно пособие. Внесените промени се отнасят до най-динамично развиващите се области на хи-рургичната патология - етиологията и патогенезата на хи-рургичните заболявания, методите и средствата за обезболяване, медикаментозната и хирургичната терапия на някои от заболяванията.
Известни промени са направени и в онагледяването на учебника. Отчетени са също така настъпилите промени в структурата на нашето животновъдство, налагащи по го-лямо внимание върху терапията на всяко отделно заболя-ло животно в частните ферми.
През същото време е запазена общата структура на учебника, в който, освен разгледаните хирургични забо-лявания и хирургични методи за терапия и стимулация, са включени и 31 теми за практически упражнения, както и контролни въпроси към всеки раздел на преподавания ма-териал. Чрез това ще се улесни преподаването и ще се подобри практическата подготовка на учениците по вете-ринарна хирургия, ортопедия и офталмология. Надяваме се, че в този си вид учебникът отговаря в голяма степен на дидактичните и педагогическите изисквания на учебно-преподавателския процес в професионалните гимназии по ветеринарни медицини.
Всички критични бележки по структурата и съдържа-нието на учебника ще бъдат приети с благодарност.
Проф. д-р К. Койчев