Бактериални форми без клетъчни стени - Емилия Иванова

Бактериални форми без клетъчни стени
Автор: Емилия Иванова
Обем: 179 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2005-08-28
Нашата цена: 5.76 лв
 

Монографията включва данни за механизмите на индукция ча бактериал-ните L-форми, начините на репродукцията им, особеностите на морфологията и ултраструктурата им, химичния състав на клетките и на цитоплазмените мембрани на L-формите, състава и локализацията на някои клетъчностенни антигени (липополизахарид, протеин А, М-протеин, хемолизин) върху цитоплазмените мембрани на бактериални L-форми. Представени са както литературни данни, така и собствени изследвания на авторката.
Отделено е специално внимание на механизма на интрафагоцитното размножение на отделните бактериални видове и на бактериалните L-форми, както и на персистенцията им в организмите на различните гостоприемници и в тъканни култури.
За улесняване на читателите, работещи извън сферата на имунологията, туморната имунология и вирусологията, са отделени три раздела, които дават достъпна за възприемане информация за основните закономерности на нормалния имунен отговор и на особеностите му при тумороносителство, хронични персистиращи бактериални и вирусни инфекции.
В последния раздел са представени изследванията върху имуностимулиращата активност на цитоплазмените мембрани на стабилни протопластни L-форми на Грам-отрицателни и Грам-положителни бактерии. Авторката установява, че имуностимулиращото действие на цитоплазмените мембрани от проучените стабилни бактериални форми се дължи на високото им фосфолипидно съдържание, на способността им да персистират в цитоплазмата на макрофаги, на липозомоподобната им структура и наличието на ЛПЗ в някои от тях.
Монографията представлява интерес за учени, работещи в областта на инфектологията, както и за клиницисти и клиничнолабораторни лекари, ветеринарни лекари и микробиолози.