Ръководство и указания за счетоводна и финансова отчетност за малки и средни предприятия + CD -

Ръководство и указания за счетоводна и финансова отчетност за малки и средни предприятия + CD
Автор:
Обем: 128 стр.
Формат в мм.: 155х240
Издател: ИК "К&Б Консулт"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2006-03-14
Нашата цена: 44.59 лв
 

Обхват
1. Тези указания за счетоводство и отчетност за малки и средни предприятия (РСФОМСП/SMEGA) са предназначени за изготвянето на финансови отчети с общо предназначение за малки и средни предприятия в развити и развиващи се страни, както и в икономики в преход. Такива отчети би трябвало да се изготвят поне веднъж годишно и са предназначени за удовлетворяване на потребностите от информация на широк кръг потребители.

Потребители
2. Потребителите на финансови отчети най-общо включват настоящи и потенциални инвеститори, служители, заемодатели, доставчици и други търговски кредитори, клиенти, правителства и техните агенции, и, в някои юрисдикции, и обществото. За МСП, най-важните потребители обикновено са инвеститорите/собствениците и кредиторите, които може да имат властта да получат и допълнителна информация на тази, която е включена във финансовите отчети. Ръководството от предприятието също е заинтересовано от информацията във финансовите отчети, независимо че има достъп до допълнителна финансова информация.

Цели
3. Целта на финансовите отчети е да осигури информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие, която да е полезна на потребителите па такава информация при вземането на икономически решения. Финансовите отчети показват резултатите от начина, по който е управлявана компанията и поверените й ресурси.

Основни предположения
4. Финансовите отчети се изготвят на базата на принципа за текущо начисляване. Нормално изготвянето им се базира на презумпцията, че предприятието е действащо и ще продължи да бъде такова поне в обозримо бъдеще.