Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ -

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ
Автор:
Обем: 160 стр.
Формат в мм.: 110x180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-05-10
Нашата цена: 3.20 лв
 

Поместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път. Уредени са производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения. Представена е и нормативната уредба на регистър БУЛСТАТ – редът и начинът за регистрация в него и връзките му с други регистри и информационни системи. В допълнение са включени Законът за електронния документ и електронния подпис, както и тарифите за такси, събирани във връзка с вписванията в регистър БУЛСТАТ и в регистрите, които до 1 октомври 2006 г. се водят към окръжните съдилища. Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.