Европейската референтна система в България (EUREF) - ст.н.с.I ст.д-р инж. Георги Милев и колектив

Европейската референтна система в България (EUREF)
Автор: ст.н.с.I ст.д-р инж. Георги Милев и колектив
Обем: 196 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2006-08-07
Нашата цена: 4.80 лв
 

В монографията са обобщени работите, свързани с въвеждането на Европейската референтна координатна система (EUREF) в България. Изложени са основите, предпоставките, същността и необходимостта от системата, както и връзката й с развитието на глобалните навигационни спътникови системи. Представени са сеизмотектонските условия на територията на България, изграждането на EUREF мрежата, изследванията и приложението на системата в България, както и нормативните документи за това. Представени са също Единната европейска височинна система и въвеждането й в България заедно с Европейската комбинирана мрежа. Обобщени са и резултатите от други дейности, свързани с EUREF, както и въвеждането й в съседни страни.
Монографията е предназначена за специалисти по геодезия, картография, кадастър, фотограметрия и по други науки за Земята, по навигация, транспорт и много други области на науката и стопанския живот. Издадена е с подкрепата на Националния съвет „Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката.

The activities related to the introduction of the European Reference Frame (EUREF) in Bulgaria are summarized in this monograph. The EUREF principles, preconditions and practical importance, as well as its relation to the global navigation satellite systems are presented. The seismotectonic conditions of the Bulgarian territory, the establishment of the EUREF network, the relevant investigations, applications and specifications in the country are outlined. The unified European Vertical Reference System and its introduction in Bulgaria along with the European Combined Geodetic Network are presented too. The results from other activities related to the EUREF and its introduction in the neighboring countries are also summarized.
The monograph is addressed to specialists in geodesy, cartography, cadastre, photogrammetry, other Earth sciences, navigation, transportation and other fields of science and economy of the country. It is published with the financial support of the National Science Fund of the Bulgarian Ministry of Education and Science.