Администрация на сигурността и отбраната - Николай Арабаджийски

Администрация на сигурността и отбраната
Автор: Николай Арабаджийски
Обем: 294 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Военно издателство"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-05-11
Нашата цена: 9.10 лв
 

Настоящият учебник е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината Администрация на сигурността и отбраната". Съдържанието на темите е съобразено с новите научни разработки и изследвания от областта на професионалното направление “Администрация и управление" и достиженията на обществените науки - философски, икономически, правни, психологически, педагогически и информационни.
Тематиката е разработена на базата на действащата нормативна уредба към 01.01.2007 г. в Република България, отнасяща се до организацията и функционирането на българската публична администрация.
Учебникът включва теми, отнасящи се до: предмета, методологията и системата на учебната дисциплина Администрация на сигурността и отбраната"; нейната същност: системата на администрацията на сигурността и отбраната в Република България; основните дейности на администрацията на сигурността и отбраната; длъжностите на служителите в нея, тяхното формиране и професионална кариера; обучителните институции, осигуряващи със специалисти администрацията на сигурността и отбраната; осигуряването на служителите и ресурсното осигуряване на администрацията, както и международните публични организации за сигурност и отбрана, в които Република България членува.
Учебникът е предназначен за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" по специалности от професионалните направления „Администрация и управление", „Национална сигурност" и „Военно дело", както и за други студенти, научни работници, експерти и специалисти, изучаващи и прилагащи теорията в практиката на администрацията на сигурността и отбраната.