Делови решения и сигурност на организацията - Румен Георгиев

Делови решения и сигурност на организацията
Автор: Румен Георгиев
Обем: 228 стр.
Формат в мм.: 165х235
Издател: ИК "Софттрейд"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-08-17
Нашата цена: 13.65 лв
 

Актуалността на въпроса за деловите решения и сигурността на организацията се обуславя от настъпилите в края на XX век промени, свързани с рязкото нарастване на ролята на информацията и превръщането й в знания. Светът прозря, че значимостта на информацията не се свежда само до влиянието й върху структурата на капитала, производствените и пазарните параметри на продуктите и услугите, а и до практическата й интегрираност с всички ресурси на развитието -технологии, енергия, суровини, човешки ресурси, финанси, мениджмънт и т.н. Положителните промени и в икономическия, и в социалния, и в културния начин на живот и развитие се основават на улавянето и преобразуването в знания на актуалната за решаване на възникващите проблеми информация.
Знанията, от една страна, са вид информация, а от друга - информацията е "суровина" за получаването на нови знания с помощта на знания от методологи-чески характер. Масовостта на този процес се осъществява най-вече в "ядрата" на обществото - организациите, където се вземат деловите решения: информацията е "суровина" за вземането на делово решение, а то в качеството си на намерение за организационно действие, е знание, но от друг вид - приложно знание. Усъвършенстването на организацията на информацията и на процесите по вземането на делови решения стана "поле" от проблеми, които не могат да бъдат решавани без методологията на съзнателното "общуване" с различните състояния на средата на сигурност, каквито са предизвикателствата, рисковете и заплахите.
Представеният в учебника материал се основава на системно - целеви подход към сигурността на организациите и деловите решения като инструмент за тяхното оцеляване и ефективно развитие в съвременното рисково общество. Съществуващото в практиката тежнение към решаване на текущо възникващи задачи по защитата на активите на организациите от финансови и физически щети (риск- мениджмънт), без съответна системна стратегия и организация, не осигурява устойчиво развитие на организациите, както от стопански, така и от нестопански характер. Създаването и поддържането на сигурност изисква качествено ново ниво на взаимодействие между всички основни организационни функции и състояния на средата за сигурност, което може да бъде постигнато само чрез съответно обвързване на процеса на деловите решения с проблемите на развитието и сигурността на организацията. Актуалността на този аспект на познание се диктува днес и от това, че намирайки се на "етика" на множество научни направления (икономика, мениджмънт, информатика, право, психология и др.), той все още не намира подходящо отражение в образователните програми за икономисти и мениджъри.
Целта на учебника е да запълни тази липса и да подпомогне формирането на системно мислене, знания, умения и навици във връзка с организиране на решенията и производството на сигурност в организациите (в рамките на държавните изисквания и стандарти в областта на икономическото и мениджърското образование).
Предмет на разглеждането са знанията, необходими на студентите - магистри по икономика в СУ "Св. Климент Охридски" за израстването им като експерти - аналитици и организатори, които могат системно да анализират и организират.