География и икономика за 6. клас - Доц. д-р Люсила Цанкова, доц. д-р Нено Димов, Емилия Лазарова

География и икономика за 6. клас
Автор: Доц. д-р Люсила Цанкова, доц. д-р Нено Димов, Емилия Лазарова
Обем: 268 стр.
Формат в мм.: 190х260
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 23.06 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-993/08.08.2007г.

Новият учебник отразява проектираната в учебната програма и доразвита от авторите стратегия на обучението в този клас.
– Това е атрактивен и многофункционален учебник, който осигурява максимално постигане на целите на обучението и очакваните резултати от знанията, уменията, компетентността и поведението на учениците.
– Предоставя много добри възможности за пълноценна и модерна организация на уроците в клас, за задълбочена самоподготовка вкъщи.
– Разделите и темите са обвързани в ясна логическа структура, позволяваща осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки, постепенно въвеждане на новите понятия, достъпно обясняване на основните процеси, явления и закономерности.
– Включва теми по трите основни типа уроци: за нови знания – 34, за упражнение – 8, за обобщаване – 4. Всеки тип е откроен със своя специфика, структура и методика. Урокът за установяване на входното равнище е разработен в учебника, останалите уроци за контрол са представени в книгата за учителя.
– Съдържа оптимален обем научна, адаптирана за целите на обучението и за възрастовите особености на учениците информация и методика.
– Предлага инструментално-практически текстове, чрез които се въвеждат предписанията (правилата) за извършване на познавателни дейности, алгоритми за формиране на всички предвидени в учебната програма умения, методология за обобщаване и за изготвяне на обобщения.
– Онагледява и улеснява усвояването на учебния материал чрез богат и разнообразен илюстративен материал: карти, снимки, схеми, картосхеми, диаграми, графики, таблици.
– Разработен е на достъпен и образен, съобразен с възрастовите особености на учениците език. Отчита техните придобити знания и умения.
– Темите са с единни заглавия, по­­следователност и структура, което улеснява ориентирането и работата с учебника.
– Предвидени са различни по сложност и характер въпроси и задачи, предоставящи възможност за самостоятелна работа и работа в екип.
– Използвани са шрифтове и фонове, които съдействат за възприемане на структурата на темите и за открояване на новите понятия.