История за 6. клас/Гаврилова - Доц. д-р Райна Гаврилова, доц. д-р Мария Радева, доц. д-р Евгения Калинова

История за 6. клас/Гаврилова
Автор: Доц. д-р Райна Гаврилова, доц. д-р Мария Радева, доц. д-р Евгения Калинова
Обем: 286 стр.
Формат в мм.: 190х280
Издател: ИК "Просвета"
Мека подвързия
Дата на включване: 2007-09-04
Нашата цена: 23.06 лв
 

Одобрен със заповед на МОН РД 09-1001/08.08.2007г.

Структура на учебника
Учебникът следва стриктно списъка от теми за нови знания (брой, последователност и заглавия), приложени в програмата на МОН през 2006 г. Разработени са общо 56 теми, обособени в 4 раздела: 1 тема за преговор от 5. клас, 44 теми за нови знания, 3 – за упражнение, 2 интернет проекта и 6 теми за преговор и обобщение по раздели.

Темите за нови знания са развити на 3 страници при спазване принципа на разтвора. Започват с въвеждащ въпрос за припомняне на знания, които са пряк път към усвояване и осмисляне на новото учебно съдържание. Въведението осъществява връзка с новия материал, установява причинно-следствени зависимости в българската история или нейния европейски контекст, дава насока за разсъждения и обсъждания.
Основният учебен текст е достъпен по обем: разликата с 5. клас е не повече от 1/2 страница. Той е ясно структуриран чрез подточки, които указват вътрешната логика на съдържанието, улесняват разбирането, усвояването и разказването на новия материал, както и съставянето на план на урока. Резюмето в края на текста обобщава събитията и фактите и задава послания за изграждане на историческо съзнание на учениците с ясно изразени гражданскообразоващи акценти.
Речникът включва само понятията от програмата и необходими термини за отделните епохи. Текстът е максимално изчистен от чуждици и трудни термини.
Откъсите от писмени извори в рубриката „Из...“ са подбрани съобразно с целите и посланията на уроците. Те са по 1–2 на брой, адаптирани чрез съкращаване и избягване на непознати думи. Документите носят основна информация, ориентират учениците към различни погледи за миналото. Те дават възможност да продължи овладяването на техники за тълкуване на документ чрез въпроси и задачи относно неговата датировка, вид, автор, съдържание, отношение и послания.
Илюстративният материал е нов, разнообразен и носител на информация, която се съчетава с дадената в текстовете. Той следва да бъде използван активно от учителя при преподаването и да насърчава работата на ученика с изображения.
Рубриката „Наследство“ е ключов ком­понент, посветен на историческата памет и на изграждането на родолюбиво национално съзнание. Тя носи идеята за значимостта на българското участие в европейската история, чиито следи градят самочувствието на днешните български граждани.
Рубриката „Още за...“ разширява, до­пълва и акцентира авторовия текст. Както и предходната, може да се използва от учителя по различни начини, включително в хода на урока.
Рубриката „Лица“ съдържа кратки данни за историческите личности – държавници, политици, учени, творци, и сбито очертава техния принос в националната история.
В рубриката „Въпроси и задачи“ преобладават задачи за осмисляне на информацията, за самостоятелни разсъждения, за изграждане на обоснована лична позиция на учениците и за обсъждане на ключови проблеми в хода на урока.

Уроците упражнения задават система от правила, които въвеждат децата в „лабораторията“ на историка в три аспекта: 1) тълкуване на писмени документи като градиво в реконструкцията, проучването и оценката на събитията; 2) характеристика на личностите и оценката им от дистанцията на времето; 3) анализ на изображения – фотографии, картини, схеми, таблици, карти и др.

Интернет проектите са новост в учебника по история. На основата на междупредметната връзка с информационните технологии в 5. и 6. клас те представят възможностите на интернет за издирване и обработване на историческа информация и за оформянето є в малки учебни проекти.

Обобщителните уроци показват системата на познавателната работа на учениците: възпроизвеждане на основни знания, очертаване на понятийния минимум, достъпни обобщения. Насочват децата към създаване на собствени текстове с лично отношение и коментари.

Акценти и послания на съдържанието
• Учебникът търси баланс между българското историческо съзнание и възгледа за съвременните европейски нации като общност на граждани. Той се основава на „педагогиката за мир“ – изключване на изрази и оценки, които създават отрицателни образи на другия.
• Водеща идея е развиването на родолюбиво българско съзнание, основано на гражданското единство на нацията при показване на участието на различни равнопоставени етнически групи в българското общество в националната история.
• Учебникът развива идеята за българската държавност, стопански, обществен и културен живот като неразривна част от европейската история с нейните превратности в ново и най-ново време. Очертава културното присъствие на България в Европа в миналото и като изява на българската идентичност в света в наши дни.
• Работата с учебника е ориентирана към формиране на личности, обучавани да вземат самостоятелни решения, да съпоставят и коригират – да вървят по пътя на самостоятелното познание и заемане на лична позиция.