Юридическа отговорност на независимите оценители и регистрираните одитори - Десислав Начков

Юридическа отговорност на независимите оценители и регистрираните одитори
Автор: Десислав Начков
Обем: 212 стр.
Формат в мм.: 150х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-02-08
Нашата цена: 16.38 лв
 

Предлаганата монография представлява опит за цялостно третиране на въпросите, свързани с юридическата отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори. За целта посредством използване на историческият, сравнително-правният и логико-юридическият метод е направен анализ на тяхната гражданскоправна, административна, дисциплинарна и наказателна отговорност, като съществено място заемат предложенията de lege ferenda. С оглед по-голяма пълнота и яснота на изследването е обърнато внимание и на същността, историческото развитие и нормативната уредба на оценителската и одиторската дейност.