Математика за 5. клас - Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева

Математика за 5. клас
Автор: Ч. Лозанов, Т. Витанов, А. Калчева
Обем: 0 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-16
Нашата цена: 18.20 лв
 

В учебника са изложени познанията и уменията по математика, които ученикът трябва да достига в края на всяка тема, както и в края на учебната година. Разработеното учебно съдържание дава възможност да се реализират всички важни цели на обуче- нието в 5. клас. Основно място в учебника заемат аритметичните знания. Разширяват се знанията за естествените числа и за техните свойства, като се въвеждат понятията делимост, деление с остатък, разлагане на прости множители и т. н. Разширява се множеството на числата, като се въвеждат и изучават в пълнота десетичните и обик- новените дроби, както и връзката между тях. Геометричният материал е представен с изясняването и осмислянето на математическите понятия лице на многоъгълник и обем на тяло. Геометричните знания се изучават в единство с алгебричните знания. Отделе- но е особено внимание за изграждане на умения за математическо моделиране на прак- тически ситуации. За облекчаване процеса на обучение са използвани различни средс- тва за онагледяване, алгоритмизиране и интерпретиране на аритметичните знания.