Международно частно право – част II (семейни дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура) 3. издание - към 15 март 2010 г. - Боряна Мусева – съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение

Международно частно право – част II (семейни дела – международна компетентност, приложимо право и екзекватура) 3. издание - към 15 март 2010 г.
Автор: Боряна Мусева – съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение
Обем: 336 стр.
Формат в мм.: 110х180
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-04-24
Нашата цена: 8.20 лв
 

Новото издание съдържа пълната международна уредба на издръжката - компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на съдебни решения по Регламент (ЕО) № 4/2009 и Хагския протокол от 2007 г.

Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, родителската отговорност и закрилата на децата в международен план.
Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, съответно Хагския протокол за приложимото право при задълженията за издръжка, наред с онези норми от КМЧП, ГПК и СК, които им кореспондират. Поместено е и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата – Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, както и подходящо извлечение от Закона за закрила на детето. Уредбата на семейните отношения е допълнена от извлечение от Конвенцията за правата на детето.
В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост – съвместно или с предимство пред останалите.
В края на изданието е поместено информационно приложение, включващо данни за публикацията на актовете на правото на ЕС, цитирани в сборника, и списък на договорите за правна помощ, по които Република България е страна.