Бюджет и одит в публичния сектор 3. издание – към 15 септември 2010 г. -

Бюджет и одит в публичния сектор 3. издание – към 15 септември 2010 г.
Автор:
Обем: 224 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-09-21
Нашата цена: 6.90 лв
 

Представена е законовата уредба на съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на държавния и общинските бюджети, условията и реда за поемането на държавен и общински дълг и за издаването на държавни и общински гаранции по дълга, както и на правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата като държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства.

Включени са и актовете, които уреждат принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и към вътрешния одит в тях, одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз, както и обхвата и съдържанието на дейността по държавна финансова инспекция.

Поместени са и актове на правото на Европейския съюз, уреждащи защитата на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности.