Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) 3. издание – към 1 октомври 2010 г. - Боряна Мусева

Международно частно право – част ІІІ (връчване на документи, събиране на доказателства, правна помощ) 3. издание – към 1 октомври 2010 г.
Автор: Боряна Мусева
Обем: 216 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2010-10-07
Нашата цена: 6.90 лв
 

Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент.

Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конституцията, Кодекса на международното частно право и Закона за правната помощ.

Сборникът включва Регламент (ЕО) № 1393/2007 в материята на връчването на документи и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства. Поместено е извлечение от Гражданския процесуален кодекс, който въвежда норми за практическото им прилагане.

В сборника са поместени и многостранните конвенции, приети в рамките на Хагската конференция по международно частно право, посветени на връчването на документи, събирането на доказателства, международния достъп до правосъдие и премахването на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове.

Включени са и два международни акта на Съвета на Европа, уреждащи предаването на молби за правна помощ и обмена на правна информация между държавите.

В края на сборника е поместено информационно приложение за основните международни източници, по които Република България е страна. Там е включен и текстът на Регламент (ЕИО, Eвратом) № 1182/71 на Съвета за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове.