Международен бизнес и глобализация - Антоанета Василева

Международен бизнес и глобализация
Автор: Антоанета Василева
Обем: 218 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Нова Българска Медийна Група Холдинг"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2010-11-22
Нашата цена: 18.20 лв
 

Настоящата монография фокусира вниманието върху международния бизнес в променящия се свят. Отправна точка при изследване на неговото развитие е изучаването на същността и проблемите на глобалната бизнес среда. Икономическите, управленските, финансовите, технологичните и социалните двигатели на глобализацията оказват силно влияние върху международния бизнес и фирмените стратегии.

Увеличава се броят на компаниите, които, успоредно с традиционните, осъществяват много по-сложни международни бизнес операции: сделки за трансфер на технологии, „проекти на ключ", както и споразумения от типа В.О.Т. - build - operate - transfer (строителство - експлоатация - прехвърляне), които ангажират партньори с различна националност на всички етапи от веригата на стойността. Нараства значението на глобалните доставки, които включват не само покупката на суровини и материали, готови изделия и услуги от източници от цял свят, но и прехвърляне на дейности (аутсорсинг) и различни кооперационни сделки. Картината на международния бизнес в ерата на глобализацията не би била пълна без мащабните инвестиционни проекти, съпътствани от различни форми на публично-частно партньорство, сливания и придобивания, смесени предприятия и др. Фирмите се принуждават да променят своите стратегии, да адаптират своите организационни структури, своята фирмена култура и лидерски стил така, че да отразят промените в глобалното бизнес обкръжение.

Междукултурната компетентност е от съществено значение за успешното управление на международните бизнес операции в условията на глобализация. Неразбирането на културните различия води до неадекватни стратегии, неефективни отношения с партньорите и потребителите и възпрепятства работата на международните екипи. Корпоративната социална отговорност е на преден план в дневния ред на компаниите, които осъществяват международна бизнес дейност. Освен инициативи, свързани с правата на човека, условията на труд и околната среда, тя все повече се ангажира с проблемите на корпоративното управление. Корпоративната социална отговорност е тясно свързана с етиката в международния бизнес. Неетичното поведение или безотговорно корпоративно управление могат значително да увредят международната репутация на фирмата и нейната рентабилност.

Проблемите на околната среда имат глобално измерение със значителни последици за международния бизнес. Много антропогенни екологични проблеми, например замърсяването на природата, изтъняването на озоновия слой, глобалното затопляне и придвижването на опасни отпадъци и химикали са само някои от трансграничните екологични проблеми, изискващи вниманието на политици и бизнес мениджъри на местно, национално, регионално, международно и глобално ниво. Дори на пръв поглед местни екологични проблеми имат глобални последствия, ако правните норми изпълняват ролята на търговски бариери. Международният бизнес трябва да спазва екологичните норми и доброволно да предприема екологични инициативи. като по този начин допринася за по-доброто бъдеще