Българските благословии, пожелания и клетви - част от националната самобитност и културното наследство - Лилия Крумова-Цветкова

Българските благословии, пожелания и клетви - част от националната самобитност и културното наследство
Автор: Лилия Крумова-Цветкова
Обем: 448 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2010-12-05
Нашата цена: 22.75 лв
 

Книгата е посветена на благословиите, пожеланията и клетвите от традиционната българска култура. Те са станали обект на събираческа дейност и на представяне в писмен вид през втората половина на XIX в. по времето на Българското възраждане и след Освобождението от османско владичество, когато въобще се появява интерес към народното творчество. Този интерес е част от пробуденото национално съзнание и желанието да се разкрие богатството и красотата на създаденото от народа. Благодарение на усилията на събирачи като Д. Вълчев, Г. Ецов, Кр. Стойчев, Ст. Шишков и др., които издирват, записват и обнародват народни умотворения, днес разполагаме със свидетелства за народната душевност, светоглед, култура и език през миналите векове. И част от тези свидетелства са благословиите, пожеланията и клетвите. Основната част от материала, включен и анализиран в изданието, е ексцерпиран именно от тях. Огромна е заслугата както и на Петко Р. Славейков, който е оставил името си в нашата литература и култура не само като писател и поет, а и като създател на най-голямата сбирка от народни мъдрости - ,,Български пословици и характерни думи", така и на видния книжовник Найден Геров, който в уникалния си речник ,,Речник на блъгарский язик" е включил голямо количество благословии, пожелания и клетви. Голяма част от материала, подложен на анализ в настоящото издание, е взет и от техните трудове. Материал е черпен и от ,,Фразеологичен речник на българския език", от ,,Нов български фразеологичен речник" и от ,,Българско-руски фразеологичен речник", както и от художествената литература.
В първата част, чрез комплексното използване на подходи и методи на нови направления в лингвистиката - лингвокултурологията, етнолингвистиката, когнитивистиката и прагматиката, се изследват семантичните, формалноструктурните и прагматичните особености на тези словесни произведения. Представя се тяхното лексикално богатство и богата образност.
Благословиите, пожеланията и клетвите са извор и на културна информация. В тях се оглеждат различни пластове на народната култура на българите - от митологичните и традиционно-народните до православно-християнските. Ето защо една от задачите на анализа им е да се разкрият съдържащите се в тях етноспецифични културни факти, които представят картината на света на българина през вековете.
Втората част представлява Речник на благословиите, пожеланията и клетвите, който включва 883 благословии и пожелания и 2529 клетви.

Книгата би могла да бъде полезна на изследователи, студенти, ученици и на всички, които се интересуват от богатството на българския език, традиция и култура.

Лилия Крумова-Цветкова е професор в Института за български език ,,Проф. Любомир Андрейчин" при БАН. Присъдени са й научните степени ,,доктор" и ,,доктор на филологическите науки". Научните й разработки са в областта на семантиката, лексикологията, лексикографията, словообразуването и лингвокултурологията. Има над 120 публикации в български и чуждестранни езиковедски издания.
Автор, редактор и главен редактор е на многотомния академичен ,,Речник на българския език", член е на редколегиите на сп. ,,Български език" и сп. ,,Лексикографски преглед".
Основател и председател е на Българското лексикографско дружество (създадено през 1996 г.), член е на Съюза на учените в България и на Комисията по лексикология и лексикография към Международния комитет на славистите.