Финансовите посредници на българския пазар - състояние, проблеми и перспективи - Иванка Крайнинска

Финансовите посредници на българския пазар - състояние, проблеми и перспективи
Автор: Иванка Крайнинска
Обем: 154 стр.
Формат в мм.: 140х200
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-03-16
Нашата цена: 3.84 лв
 

В монографията се изследва дейността на българските финансови посредници в банковия и небанковия финансов сектор и се разкриват перспективите за тяхното развитие. Проследяват се промените и тенденциите в съвременното развитие на финансовото посредничество и техните движещи сили в глобален мащаб. Прави се анализ и оценка, идентифицират се тенденциите и промените както на финансовата инфраструктура на посредничеството, така и на функционирането на финансовите посредници у нас. Извеждат се бъдещите очаквания за силно променяща се и усложняваща се макросреда, която ще се формира под въздействието на фактори от глобален, регионален и локален характер и нейното влияние върху финансовото посредничество у нас. Очертават се перспективите и насоките за развитието на финансовите посредници в средносрочен хоризонт както като цяло, така и по видове.