Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (международни договори и право на ЕС). 1. актуализирано издание – към 25 септември 2011 г. -

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (международни договори и право на ЕС). 1. актуализирано издание – към 25 септември 2011 г.
Автор:
Обем: 248 стр.
Формат в мм.: 120х190
Издател: ИК "Сиби"
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-10-13
Нашата цена: 5.70 лв
 

Повод за това издание е влизането в сила на 1 юни 2010 г. на Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за изменение на системата за контрол на конвенцията.
С изменението се поддържа и засилва ефективността на контролната система, установена от конвенцията, най-вече поради продължаващото увеличаване на натоварването на Европейския съд по правата на човека. От друга страна, с влизането в сила на Протокол № 14 се дава възможност за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията, което е предвидено и в Учредителните договори на Европейския съюз след изменението им с Договора от Лисабон.

В сборника са поместени както актуалният текст на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея, по които Република България е страна, така и Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата юридическа сила като Договорите.
Това дава възможност да се проследят различните аспекти на включването на Съюза в системата за защита на основните права, установена от конвенцията, и да се направи съпоставка на приложното поле на двата акта.
В допълнение са поместени Международният пакт за граждански и политически права и Международният пакт за икономически, социални и културни права, които наред с Всеобщата декларация за правата на човека са в основата на правната закрила на човешките права в съвременния свят. Включена е и Европейската социална харта (ревизирана), приета в рамките на Съвета на Европа, с която се доразвива системата на защита и по-нататъшно реализиране на правата на човека и основните свободи.
Информационното приложение съдържа предметен указател, който улеснява съпоставянето на уредбата по включените в сборника актове, както и списък на държавите – страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея.