Различията по пол в равнищата на икономическа активност в България - Кремена Борисова-Маринова

Различията по пол в равнищата на икономическа активност в България
Автор: Кремена Борисова-Маринова
Обем: 212 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "АИ "Проф. Марин Дринов""
Мека подвързия
Дата на включване: 2011-11-01
Нашата цена: 8.83 лв
 

В настоящото изследване се изучава диференциацията по пол при процесите на икономическа активност и заетост на населението през последните няколко десетилетия. Разглеждат се същността и мястото на връзката между признаците икономическа активност и пол в използваната методологическа схема за изследване на работната сила. Анализират се дългосрочните изменения на различията по пол в равнищата на икономическа активност в развитите европейски страни и се определят особеностите на страните от Източна Европа, в т.ч. и в България, по отношение на равнищата на икономическа активност сред мъжете и жените. Изследват се различията по пол в равнищата на икономическа активност и в равнищата на заетост в нашата страна през периода 1985–2001 г. в категориите на пет демографски и социални признака (възраст, семейно положение, етническа група, равнище на образование и местоживеене). Направен е сравнителен анализ на различията по пол между коефициентите на икономическа активност и на заетост в България през посочения период. Избраните за изследване социално-демографски признаци са ранжирани според силата на диференциращото им въздействие върху различията по пол при коефициентите на активност и заетост. В изследването са използвани данни от трите преброявания на населението у нас през периода 1985–2001 г. и от анкетата на НСИ „Заетост и безработица“ за различни години в рамките на периода 1993–2007 г. За международните сравнения на показателите е използвана информация от Евростат на основата на общата за страните от ЕО анкета върху работната сила, както и от публикациите на Международната организация по труда през разглеждания период. Монографията е предназначена за специалисти и изследователи, за компетентните държавни органи на национално и регионално равнище, за институции, експерти и НПО, за преподаватели и студенти, както и за всеки читател, който се интересува от проблемите на работната сила в съвременния период.