Конфликтът на интереси в българското право - Николай николов

Конфликтът на интереси в българското право
Автор: Николай николов
Обем: 283 стр.
Формат в мм.: 145х210
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-05-09
Нашата цена: 13.65 лв
 

Настоящата монография си поставя, както научни, така и чисто практически цели при изясняване същността на разглеждания правен институт. Акцентът е поставен върху елементите на конфликта на интереси, които все още не са засягани или са анализирани недостатъчно в правната литература.
Предмет на изследването са основните характеристики на конфликта на интереси само като институт на публичното право - авторът се концентрира само върху уредбата в ЗПУКИ и редица други административни закони. По тази причина в изложението не са включени и не са разгледани отделни норми, които са разпръснати в редица закони, и уреждат отношения, свързани и произтичащи от конфликти на интереси в частното право.
Изследването е посветено и на процедурата за установяване на конфликт на интереси в двата случая, предвидени в закона - при нарушение на чл. 35 и чл. 37, и във всички останали случаи на нарушения. Специален акцент е поставен на процесуалното право на защита на лицето, заемащо публична длъжност, и на подалия сигнала в първата фаза на производството. Разработката установява и разположението на конфликта на интереси в координатната система на българското право чрез сравнението му с други правни институти.