Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз - Елена Тодорова

Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз
Автор: Елена Тодорова
Обем: 374 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Фенея"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-09-04
Нашата цена: 14.56 лв
 

В настоящата книга за първи път в правната литература е реализиран толкова всеобхватен сравнителноправен анализ на особеностите на съдебната система на Съюза. Тя е съпоставена с редица международни правораздавателни системи, функциониращи на универсално или регионално равнище. По такъв начин са представени становища, които се различават от общоприетите възгледи относно някои от най-важните характеристики на Съда на ЕС, което е подкрепено с убедителни доказателства. Анализите на същността, обхвата и правните средства за защита срещу действията или бездействията на институциите на Съюза могат да бъдат полезно ръководство за практикуващите юристи. Предложена е класификация на различните методи за контрол за законосъобразност, както и оценка на степента на тяхната ефективност. Специално внимание е обърнато на двата типа процедури за съдебна защита срещу незаконосъобразната дейност на администрацията на ЕС - процедурата за разглеждане на преки искове и процедурата за постановяване на преюдициално заключение. Изследването е съобразено с нормативната уредба относно съдебната система на Съюза, актуализирана с Договора от Лисабон, който е в сила от 01 декември 2009г.

Елена Тодорова е доктор по международно право (право на Европейския Съюз). Повече от 10години темата за съдебната система на ЕС заема централно място в професионалните и научни интереси. Обстойното изследване на литературата по тази проблематика и позволява успешно да съчетае научния поглед с индивидуалния подход към изследването.