Атлас по Философия - Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман

Атлас по Философия
Автор: Петер Кунцман, Франц-Петер Буркард, Франц Видман
Обем: 240 стр.
Формат в мм.: 160х230
Издател: ИК "Летера"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-10-13
Нашата цена: 25.48 лв
 

Въпросът за смисъла на съществуването, за същината на всички неща, за мястото на човека в света e в основата на нашето мислене. Затова фи- лософията, „любовта към мъдростта“, се смята за „майка“ на всички науки. Отговорите, които тя дава от античността до съвремието, се менят с обсто- ятелствата, но не и в същността си. Ето защо заниманието с философия предполага винаги разглеждане на нейната история. Атласът „Философия“ е история на философските учения, представени чрез философите и техните най-важни тези и понятия. Особеното в него е, че те са онагледени с цветни илюстрации. И този път системата на dtvaтлас се оказа сполучлива, а именно изграждането му от отделни текстове- таблици, т.е. от две свързани по смисъл страници – таблица в цветове и съответния подробен текст. Както предишните издания, така и настоящото осмо е преработено и ак- туализирано от авторите. Петер Кунцман, род. 1966 г., завършва теология и философия (доктор- ска степен и хабилитация). Преподава като частен доцент в университети- те в Мюнхен и Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, рели- гиозната философия, философията на езика и Средновековието. Франц-Петер Буркарт, род. 1958 г., завършва философия, педагогика и религиознание във Вюрцбург и Тюбинген. Професор по философия в уни- верситета Вюрцбург. Публикации в областта на антропологията, етиката, философия на културата и религиозната етнология. Франц Видман, род. 1927 г., следва в Тюбинген и Мюнхен. От 1969 г. до пенсонирането му през 1995 г. ръководи катедра по философия към уни- верситета във Вюрцбург. Публикации върху проблеми на историята, изку- ството, правото и религията. Автор на монографии върху Спиноза, Хегел и Джон Хенри Нюман. Аксел Вайс, род. 1958 г. От 1985 г. график. Работи като илюстратор на научнопопулярна литература и е автор на юношеска литература. За офор- мянето на dtv-атласа е отличен през 1993 г. във Верона с международната награда „Феличе Феличиано“.

Атласът е история на философските учения, представени чрез философите и техните най-важни тези и понятия от Античността до съвремието. Те са онагледени с цветни илюстрации и таблици, придружени с подробни текстове. Из съдържанието: Източна философия Упанишади • Будизъм • Конфуцианство • Даоизъм Античност Сократ • Платон • Аристотел • Епикур Патристика • Схоластика • Арабска философия Просвещение Декарт • Спиноза • Лайбниц • Лок • Хюм Волтер • Монтескьо Идеализъм Кант • Фихте • Хегел • Шелинг Шопенхауер • Ницше • Хусерл • Ясперс Сартр • Камю • Хайдегер • Витгенщайн Аналитична философия • Критическа теория Херменевтика • Структурализъм

Съдържа именен и предметен показалец.