Physical Geography of Bulgaria - Rumen Penin

Physical Geography of Bulgaria
Автор: Rumen Penin
Обем: 280 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Bulvest 2000"
Мека подвързия
Дата на включване: 2012-11-22
Нашата цена: 45.50 лв
 

Книгата „Природна география на България” проследява развитието на физическата география и ландшафтознанието в България през последните десетилетия, довело до провеждането на специализирани изследвания в различни райони на страната. В нея е отразена работата на много български учени от различни поколения и са обобщени част от достиженията на физическата география при изучаването на българската природа.
Структурата на книгата обхваща две основни части: общ и регионален преглед на природата на България. В първата част се прави анализ на физикогеографските компоненти, като се открояват техните закономерности с помощта на конкретни примери и се разкриват качествени и количествени характеристики на природните ресурси. Във втората част се прави преглед на опитите за физикогеографско и ландшафтно райониране на страната и се дава обобщена схема на физикогеографското райониране, съобразено с традиционните схеми и новите проучвания, както и с определени педагогически и дидактически цели.
Отделните физикогеографски области са разгледани в самостоятелни части в определена логическа последователност, разкриваща тяхната природна структура и особености, с помощта на различни по вид илюстративни материали. В отделна тема е направена физикогеографска характеристика на Черно море.
Специално внимание е отделено на географските аспекти на опазването на околната среда и природоползването в България, възникването и развитието на природозащитната дейност в страната. Разгледани са и редица екологични проблеми, както и системата на мониторинг на околната среда. Книгата е богато илюстрирана с карти, картосхеми, графики, таблици и фотографии.
Изданието е подходящо за ползване както от специалисти в областта на природните науки, така и за широк кръг читатели, интересуващи се от природата и природните ресурси на България и Балканския полуостров.