Окончателност на сетълмента - Правна уредба - Иван Мангачев

Окончателност на сетълмента - Правна уредба
Автор: Иван Мангачев
Обем: 284 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-03-06
Нашата цена: 22.36 лв
 

Окончателността на сетълмента е сравнително ново и малко изследвано понятие в правната доктрина. За практикуващия юрист този правен институт започва да придобива все по-голямо значение. От една страна голяма част от безналичните плащания в страната се извършват чрез системи с окончателност на сетълмента, а от друга е важно какви последствия има за системата възможността за откриване на производство по несъстоятелност спрямо участник в нея. Счита се, че е необходимо приемането на специфична правна рамка, която има за цел да предпази финансовата стабилност като цяло и да не позволи проявлението и разпространението на т.нар. системен риск или рискът свързан с невъзможността на участник в платежна система или на финансов пазар да изпълни в срок задълженията си и по този начин да причини невъзможност за останалите участници да изпълнят техните изискуеми задължения.

Настоящото изследване има за основна цел да анализира правната уредба свързана с окончателността на сетълмента. На ниво ЕС Директива 98/26 ЕО от 19 май 1998 (заедно с измененията към нея) е основният акт уреждащ окончателността на сетълмента. Тази директива е възприета у нас основно в Закона за платежните услуги и платежните системи и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В изследването са включени също така и законодателствата на редица държави (България, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Франция и Хърватия), както и системните правила на няколко оператори на системи с окончателност на сетълмента.

Изследването си поставя за цел да допринесе, от една страна, за теоретичното попълване на празнотата в правната литература относно нормативната рамка на окончателността на сетълмента и от друга – да улесни практическото й приложение.

Съдържание:

I. ПРАВНА УРЕДБА. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ.

§ 1. Общи понятия – сетълмент, системи за сетълмент и окончателност

§ 2. Идеята за окончателност

§ 3. Съвременна правна уредба на окончателността на сетълмента

§ 4. Историческо развитие на предпоставките за окончателност на сетълмента

§ 5. Изводи

II. СУБЕКТИ НА СИСТЕМИТЕ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА

§ 1. Системен оператор

§ 2. Агент по сетълмента

§ 3. Централен депозитар

§ 4. Клирингова къща

§ 5. Централен съконтрагент

§ 6. Банкови, инвестиционни и публични институции

§ 7. Пряк и непряк участник

§ 8. Надзор на системите с окончателност на сетълмента

§ 9. Изводи

III. ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА НА ОКОНЧАТЕЛНОСТТА НА СЕТЪЛМЕНТА

§ 1. Споразумение за система с окончателност на сетълмента

§ 2. Сметка за сетълмент

§ 3. Нареждането за превод и неговата неотменимост

§ 4. Обезпечения и тяхното предоставяне

§ 5. Клиринг

§ 6. Нетиране и сетълмент

§ 7. Гаранционни схеми

§ 8. Изводи

IV. ОСОБЕНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПРИ ОКОНЧАТЕЛ-

НОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА

§ 1. Производство по несъстоятелност спрямо участник

§ 2. Оздравителни мерки спрямо участник

§ 3. Защита на нарежданията за превод и нетирането

§ 4. Забрана за налагане на запор върху сметката за сетълмент

§ 5. Забрана за обратно действие на производ- ството по несъстоятелност

§ 6. Защита на обезпеченията в производството по несъстоятелност

БИБЛИОГРАФИЯ

Сравнителна таблица на текстовете на Директива 9/26/ЕО с европейски национални законодателства

Азбучен показалец

ACKNOWLEDGEMENTS

Settlement Finality: Legal Framework