Военни престъпления - Пламен Петков

Военни престъпления
Автор: Пламен Петков
Обем: 228 стр.
Формат в мм.: 140х210
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2013-10-14
Нашата цена: 12.90 лв
 

Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринаде- сет параграфа и списък на използваната литература. Във въведението се обосновава актуалността и значимостта на те- мата.

В първата глава „Характеристика на законодателството, предвиж- дащо наказателна отговорност за военни престъпления“ се разглежда и определя същността на военнонаказателното законодателство, както и се разкрива мястото му в системата на българското наказателно право. При направения историко-правен и сравнителноправен анализ е разгле- дан и обобщен опитът, свързан с развитието на военнонаказателното за- конодателство.

Втората глава „Понятие, характеристика и система на военните престъпления“ е посветена на изследването на общотеоретичните осно- вания на наказателната отговорност за извършени военни престъпления, понятието за военното престъпление, неговия родов обект, обективна страна, субект, субективна страна, наказуемост, другите особености на военните престъпления и системата на военните престъпления.

В третата глава „Военни престъпления, извършени в мирно време“ са разгледани военните престъпления, извършени в мирно време.

В четвъртата глава „Военни престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка“ са разгледани военните престъпления, извършени във военно време или в бойна обстановка, или при участие в мисия или операция извън страната и военните престъпления във връзка с военни действия.