НЕ на партийната държава - Владимир Брезоев

НЕ на партийната държава
Автор: Владимир Брезоев
Обем: 416 стр.
Формат в мм.: 160х235
Издател: ИК "Елит Прес Къмпани"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-02-23
Нашата цена: 15.47 лв
 

Тази тема е опит за излизане от изследователското табу за безсмислието на партиите в държавното управление. Тук партиите са обект на философска преценка в отличие от догматичния подход за формализирането на управлението единствено чрез партии: ако искаш да участваш в управлението направи си партия. Така мислят повечето политолози, социолози психолози, юристи и др. предметни специалисти, които не искат или не могат да осъзнаят негативната партийна роля.

Ценностната реабилитация на индивида и на неговия уникален безценен живот е централна задача. Аргументира се факторовата роля и значение на индивида за неговия собствен живот в общността. Фаворизира се рационално-моралното индивидуално поведение като условие за нормални и успешни общности.

Първо, разглеждам теоретични положения и идеи, които смятам основополагащи за съвременния индивид - достатъчно убедителни, за да провокират към размисъл и да мотивират минимално необходимата на настоящия етап социална активност.

Второ, защитавам тезата, че трябва да се възстанови и усъвършенства представителната демокрация: депутатите да са автентични и адекватни наши представители и да се ръководят от морална общоприета етична система или кодекс за съвременни отношения. Само на тази основа могат да се реформират обществените и на държавните институции.

Трето, обосновавам нуждата от критерии и функции за рационално и целесъобразно съвременно поведение. Правя акцент на моралния екзистенц-минимум, без който законодателството не може да изпълнява своето предназначение - да бъде колективна организация на индивидуалното право на естествена защита.

Четвърто, осмислям превръщането в трай¬ни убеждения на обективно верни и проверени в опита теоретични положения. Защото от състоянието на увереност, до-верие, недоверие, предубеденост зависят дейността и поведението на всеки един индивид.

Утвърждавам, че теорията трябва да разкрива закономерностите в проявленията на индивида, партиите и държавата, за да се намерят конкретни научни решения за ефективна защита на индивидуалните човешки права.

ВЛАДИМИР БРЕЗОЕВ е роден през 1953 година. Доктор е по философия, магистър по държавно управление и бакалавър по история. Дългогодишен експерт в праламента, преподавател, граждански ангажиран политолог.
Работи за нова философия на отношенията между хората. Утвърждава, че отделния човек е по-ценен от обществото и от държавата, че демокрацията е цивилизационен начин на живот, а не фасада и оправдание за ниски страсти и престъпни действия във властта.
Автор е на множество статии и доклади. Инициира и организира автентични граждански проекти и дискусии: за представителната демокрация, за парламента и взаимоотношенията му с другите власти; за изборите и изборното законодателство; за партиите и тяхната паразитна роля; за държавата и нейните актуални функции; за съвременното гражданско общество. Особено внимание отделя на морала като регулатор на отношенията между хората, в т.ч. и на политическите.
Тази книга е резултат от дългогодишна целенасочена изследователска работа. Под „партийна държава” разбира държава за частно ползване от партиите, които са на власт в съвременния свят. Смята, че представителната демокрация е подменена с партиен монопол и, че това е недопустимо.