Счетоводен анализ по метода на съкратената себестойност и метода на съкратената счетоводна печалба - Трифон Трифонов

Счетоводен анализ по метода на съкратената себестойност и метода на съкратената счетоводна печалба
Автор: Трифон Трифонов
Обем: 373 стр.
Формат в мм.: 210х290
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2000-06-30
Нашата цена: 13.33 лв
 

Практическото помагало „Счетоводен анализ по метода на съкратената себестойност и метода на съкратената счетоводна печалба' има за цел да подпомогне овладяването на материала по дисциплината „Управленско счетоводство, I част". Неговото съдържание е изградено съобразно учебната програма на тази дисциплина, изучавана в процеса на висшето икономическо образование.

Дисциплината „Управленско счетоводство", макар и отдавна утвърдена в световната счетоводна теория и практика, е все още нова за българската счетоводна наука. Отскоро сравнително пълно е разработена нейната научна методология и това е причината досега да са издадени малък брой учебни помагала без пълно представяне на съдържанието на дисциплината. С издаването на настоящото учебно помагало се цели да се запълни една осезаема празнина в българската счетоводна литература.

Обхванатите теми конкретизират:
първо, базисната методология на счетоводния анализ на активното проявление на стойността по метода на съкратената себестойност (основните производствени разходи) ;

второ, базисната методология на счетоводния анализ на пасивното проявление на стойността по метода на съкратената счетоводна печалба.

Въз основа на тези два фундамента впоследствие се изгражда приложният счетоводен анализ за оптимизирането на финансово-счетоводните решения във фирмата.
Практическото помагало включва нерешени задачи. За тяхното овладяване е необходимо предварително изучаване на теорията на счетоводния анализ (управленското счетоводство), представено в съответния учебник с указания за решаването на задачите. Съставянето на задачите в настоящото практическо ръководство е с нарастваща сложност, така че постепенно да се усвоява предвиденият материал. Максимално е избегнат математически инструментариум, свързан с една или друга тема. По отношение на отделните теми са дадени за изграждане и необходимите графики, които широко онагледяват счетоводни зависимости в процеса на изследването на кръгооборота на стойността на фирмата и тяхното отразяване в определени счетоводни измерители. За някои от задачите е дадено решение, в което трябва да се попълват означените с пунктир места или свободните места в прилежащите таблици.

Авторът благодари за ценните препоръки и съвети при написването на второто издание на настоящия труд от страна на свои колеги в УНСС. Той ще приеме с благодарност направените бележки, препоръки и предложения за по-нататъшно усъвършенстване на съдържанието и оформлението на практическото ръководство.

Автора