Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/Сборник нормативни актове - Съставител Ганета Минкова

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/Сборник нормативни актове
Автор: Съставител Ганета Минкова
Обем: 440 стр.
Формат в мм.: 145х215
Издател: ИК "Сиела"
Мека подвързия
Дата на включване: 2014-03-29
Нашата цена: 7.74 лв
 

С предишните редакции на текстовете
Първо издание 2014

Изданието съдържа основните нормативни актове, които регламентират данъчно-осигурителния процес или са тясно свързани с него. Затова на първо място е публикуван Данъчно-осигурителният процесуален кодекс. Органите по приходите и публичните изпълнители прилагат основно кодекса, като структурата и компетентността им се уреждат в Закона за Националната агенция за приходите, заемащ следващо място в съдържанието. Включени са и:

Административнопроцесуален кодекс (извлечение), Законът за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, Закон за митниците (извлечение), Закон за административните нарушения и наказания (извлечения), Закон за местните данъци и такси (извлечение), Закон за задълженията и договорите (извлечение) и Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на лихвата за закъснение при плащане на публичните вземания е регламентиран в нормативен административен акт, затова е включено Постановление № 72 на

Министерски съвет от 8 април 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута. Много полезно за читателите са приложените отменени или изменени редакции на текстовете от законите, обозначени с „предишен текст“ и поставени под съответния актуален.

Сборникът е предназначен за практикуващи юристи, научни работници, студенти по право, както и за гражданите, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни или осигурителни задължения.

Съдържание:

ДАНЪЧНО – ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КО ДЕКС

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ПРИЗНАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА КОН ФИСКАЦИЯ ИЛИ ОТНЕМАНЕ И РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИ

АДМИНИСТРАТИ ВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (Извлечение)

ЗАКОН ЗА МИТНИЦИТЕ (Извлечение)

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИ Я (Извлечение)

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ (Извлечение)

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛ ЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (Извлечение)

ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута