Десет начина да оженим щерката - Ангел Спасов

Десет начина да оженим щерката
Автор: Ангел Спасов
Обем: 144 стр.
Формат в мм.: 130х200
Издател: ИК "Litus"
Мека подвързия
Дата на включване: 2017-05-27
Нашата цена: 10.92 лв
 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ЧИТАТЕЛ/КА на

Десет начина да оженим щерката

АЗ, който прочетох указанията,

Д Е К Л А Р И Р А М Ч Е:

1. СЕ задължавам да разгласявам по ВСЯКАКЪВ начин конфиденциална информация, станала ми известна в процеса на четене.

{Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.}

2. Задължавам се да РАЗГЛАСЯВАМ конфиденциалната информация добросъвестно, за да стигне до всички лица, дори до тези, без правото нарочно да я разпространяват и публикуват.

ЗАПОЗНАТ/А съм че:

1. Задължението за разгласяване на конфиденциалната информация няма да се прилага по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и такава, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица чрез метода От уста на уста с цел опазване на националната сигурност .

2. Задължението за разгласа на конфиденциалната информация е без ограничение по отношение на място и време.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.