География и икономика за 9. клас. Задължителна подготовка - Д. Дончев и др.

География и икономика за 9. клас. Задължителна подготовка
Автор: Д. Дончев и др.
Обем: 183 стр.
Формат в мм.: 210х280
Издател: ИК "Анубис"
Мека подвързия
Дата на включване: 2001-09-05
Нашата цена: 10.92 лв
 

Учебникът е одобрен от МОН

През тази учебна година ви предстои да изучавате курс по природна и обществена география на света. Този курс обобщава и надгражда ученото в предходните класове за процесите и явленията в географската обвивка, за особеностите на природата, населението и стопанството на континентите. Същевременно заложените в него знания и умения са важна предпоставка за успешното усвояване на комплексния курс по география на България в 10. клас.

Учебното съдържание е групирано в пет основни раздела. Първият раздел е посветен на географското познание за света и има за цел да обобщи и разшири знанията ви за значението и възможностите на географската наука и нейния главен инструмент - географската карта. Вторият раздел представя обобщена характеристика на географската обвивка на Земята като природна система и като среда за развитието на човешкото общество. В третия раздел са разгледани главните политически и демографски различия в съвременния свят. В четвъртия раздел е заложена система от основни икономически и икономогеографски понятия, необходими за успешното ви ориентиране в съвременните сложни социално-икономически процеси в света и страната. Въз основа на въведените в предходните раздели понятия в петия раздел са представени главните регионални различия в света на примера на избрани страни. Отделните раздели са тясно свързани помежду си и постепенно изграждат картината на съвременния многолик и взаимозависим свят. Осмислянето на структурно-логическите връзки в учебното съдържание ще съдейства за успешното му овладяване и за превръщането му във важна съставна част на географската и икономическата ви култура, която е необходима предпоставка за успешно ориентиране в протичащите процеси и в стоящите за разрешаване сложни проблеми на съвременното обществено развитие.

Учебникът, който ви предлагаме, съдържа всички характерни за съвременния училищен учебник елементи - основен и допълнителен текст, илюстративен материал, въпроси и задачи в текста и извън него, терминологичен речник, приложения. В началото на всяка нова тема са изведени основните идеи, около които е изградено учебното съдържание. Въпросите и задачите в текста целят да подпомогнат осмислянето му и да развият уменията ви за самостоятелно извличане на информация от различни източници. Заедно с въпросите и задачите след урока те са средство сами да контролирате резултатите от учебната си работа. Част от предвидената за усвояване информация се съдържа в илюстративния материал и в статистическите таблици, затова не ги подминавайте. Многобройните статистически данни са средство за конкретизиране на текста и основа за сравняване и разкриване на тенденции. Учете се не само да разчитате информацията, която съдържат, но и да ги използвате в подкрепа на собственото си мнение. Обобщителните уроци изискват предварителна подготовка, затова е необходимо да се преглеждат предварително.