Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I-III фонетика, акцентология, лексика - Колектив

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I-III фонетика, акцентология, лексика
Автор: Колектив
Обем: 538 стр.
Формат в мм.: 215х295
Издател: ИК "Труд"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2001-10-31
Нашата цена: 109.20 лв
 

Обобщаващият том на Българския диалектен атлас, изработен в Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език при БАН, е фундаментално научно дело с важно национално значение. Той има уникален характер с представената информация за всички български диалекти във и извън държавните граници. Атласът съдържа автентичен доказателствен материал за единството на българския език в исторически и съвременен аспект. В него се дава пространствен модел на българския езиков континуум, като се представя точната картина на диалектните явления от различни лингвистични равнища. Картите в Обобщаващия том на БДА са от нов тип и са съобразени с най-съвременните постижения на лингвогеографията. Голяма част от тях са решени диахронно, като изходна и основна е формата, най-близка до старобългарската. Явленията са представени стадиално, системно и многопланово. Лингвогеографското обобщение на най-съществените черти на българските диалекти дава възможност за нова и прецизна класификация и за коригиране на досегашни теоретични постановки за делитбата и типологията на българските говори.

С изнесените архаични особености Българският диалектен атлас, най-вече в частта „Фонетика", е база за изследване в областта на науката за старобългарския език - първия писмен зарегистриран книжовен език на славянството и на Източна Европа, на историческата диалектология и на историята на българския език.

Частта „Акцентология" дава възможност да бъдат направени съществени изводи не само за българската, праславянската и славянската, но и за балканската и за общата акцентология.

Значението на частта „Лексика" надхвърля рамките на един собственолингвистичен труд. Делът придобива по-широк, културоложки смисъл, защото е отражение на непрекъснатия диалог на културите в югоизточната част на Европейския континент.

Богатата информация е основа за най-различни изследвания и в други области, на езикознанието и извън него (етнология, социология, фолклор, история и др.). Данните от Атласа имат широко практическо значение в областта на образованието, езиковата култура, езиковото строителство и др.