Речник на българския език. Том 1- А-Б - Колектив

Речник на българския език. Том 1- А-Б
Автор: Колектив
Обем: 1080 стр.
Формат в мм.: 170х240
Издател: ИК "Емас"
Твърда подвързия
Дата на включване: 2002-03-26
Нашата цена: 31.85 лв
 

Многотомният тълковен "Речник на българския език" е лексикографски труд от академичен тип, който обхваща в най-голяма пълнота словното богатство на българския език в неговите разновидности - книжовен език, разговорна реч, просторечие, диалекти и отчасти жаргон. Уникални за нашето речниково дело са и хронологическите граници на лексиката, включена в Речника - от 20-те години на 19 в. (по-точно от 1824 г., когато се отпечатва написания на живия народен език "Рибен буквар" от д-р Петър Берон) до наши дни.

Към това първо по рода си у нас мащабно, многоаспектно и детайлно описание на лексиката на българския език, съобразено с постиженията на съвременната лексикология и лексикографска теория и практика, се пристъпи през 60-те години на 20 век в Института за български език при Българската академия на науките и по-точно - в специализираното научно звено Секция за българска лексикология и лексикография. След изработването на концепцията на речника и широкото й обсъждане в научните езиковедски среди у нас, след изработването на пробни речникови статии за думи от различни части на речта и установяването на моделите на дефинициите за определени класове думи, започва съставянето на том първи от Речника на българския език, публикуван през 1977 г.

От тогава до днес малобройният за мащабите на Речника авторски колектив, преодолявайки редица затруднения предимно от финансов характер, изработи и предостави на културната ни общественост десет тома от него (до буква Н включително), които съдържат 77 951 думи. В процес на окончателна подготовка за отпечатване са следващите два тома - 11 (буква О), и 12 (част от буква П) от предвидените общо около 20 тома.

От публикуваните досега десет тома от Речника на книжния пазар днес могат да се намерят само том 9 и том 10. Началните томове отдавна вече са изчерпани. Това означава, че читателите, които биха искали да си набавят всички, отпечатани до днес томове на Речник на българския език, не могат да го сторят. Затруднен е пътят на един уникален филологически труд до читателската публика, за която е предназначен.

Това е основната причина, която мотивира решението на редакционната колегия да пристъпи към ново издание на първите осем тома от Речника, за да отговори на потребителските нужди на книжния пазар. Допуснатата досега издателска недалновидност да се мисли само от том за том, а не в перспектива за поредицата от томове като цяло, която читателят би могъл да закупува в продължение на десетилетия, а защо не и на столетие, сега трябва да бъде преодоляна, макар и с цената на извънредни усилия.